Gizlilik Politikası

DERGİLİX GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Tower Apt. No:12/21 Şişli/İstanbul” adresinde yer alan Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama Anonim Şirketi (“Doğan Burda” veya “Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.


1.    Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Şirketimizin uygulamasına kayıt/üye olmanız neticesinde temin edilen ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adrese ilişkin kişisel verileriniz üyelik ve iş faaliyetlerimiz kapsamındaki hizmetlerimizden faydalanabilmeniz ile portaldan yararlanılabilmesi ve bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi ile analizi, talep ve şikâyetlerin takibi, sözleşmesel süreçlerin yönetilmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. 


2.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Uygulama üyeliği için toplanan kişiler veriler ilgili kişinin mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden  üyelik formunu doldurması veya Şirketimiz ile sözleşmesel ilişki kapsamında Şirketimizle paylaşılması ile elektronik ortamlarda yazılı şekilde, tamamen veya kısmen otomatik olan yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olmak üzere toplanmaktadır.

Şirket, kişisel verileri Kanun’un 5/2 (c) maddesi hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Kanun’un 5/2 (ç) maddesi hükmü uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Kanun’un 5/2 (e) maddesi hükmü uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Kanun’un 5/2 (f) maddesi hükmü uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir.  


3.    İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı 

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Şirketimiz, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı iş ortakları, talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlarla, iştirakleriyle, mobil uygulamanın alt yapısı için destek almakta olduğumuz iş ortaklarıyla  ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir.


4.    Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere Kanun, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, yukarıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Kişisel verileriniz bu doğrultuda, Şirketimiz ile ilişkinizin sona ermesini takiben yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecektir. Açık rıza kişisel veri işleme şartına dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz ise, açık rızanızı geri çekmeniz halinde ilk imha periyodunda imha edilecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 5’inci bölümünü incelemenizi rica ederiz


5.    Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 


Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirketimize iletebilirsiniz. Bilgi ve başvuru taleplerinizi “Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Tower Apt. No:12/21 Şişli/İstanbul” adresine veya e-posta yolu ile okurhizmetleri@doganburda.com adresimize gönderebilir ve bizlere yönlendirebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. 

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.